yourbar.com
Kooli tutvustus
ENGLISH
Dokumendid
Koolielu
Projektitöö
MTÜ Oma Kool
Teenused
Kontakt
Hoolekogu
Partnerid
E-MAIL
- - - - - - -
MTÜ Oma Kool
Põhikiri PDF Trüki E-kiri
MTÜ Oma Kool

Põhikiri - eesti keeles

Põhikiri - inglise keeles  

 


Mittetulundusühing  Oma Kool on loodud 04.01.2002.a.

 

Organisatsiooni üldsätted on:

1. Mittetulundusühing, Oma Kool on eraomandi ja ühistegevuse põhimõtetest lähtuv omaalgatuslik vabatahtlik mittetulundusühing, mis ühendab füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes tunnustavad käesolevat põhikirja ja on valmis ühiseks koostööks vaimupuudega laste koolitingimuste parandamiseks.

2. Asukoht on Eesti Vabariik, Võru linn, Liiva 12b, 65609. Arveldusarve 10220023788014 Eesti Ühispank Tartu tn. 25, 65620 Võru, kood 401.

3. Oma Kooli eesmärgiks on vaimupuudega laste õppe- kasvatustöö tingimuste parandamine ja edendamine eluks toime tuleku õpetuse andmisel Võru maakonnas. Eesmärk võimalikult hea toimetulek iseseisvaks eluks.

4. Põhitegevused on:

 osaleda vaimupuudega õpilastele pedagoogiliste, füüsiliste või sotsiaalsete oskuste arendamiseks rehabilitatsioonile orienteeritud tegevuse ja programmide loomisel

 osaleda vaimupuudega laste koolitingimuste parandamisel (garanteerida väljaehitatud koolihoones vaimupuudega laste õpetamine vähemalt 50.aastat)

korraldada projektialast koostööd Järve Kooliga ja kooli hoolekoguga

 osaleda rahvusvahelistes organisatsioonides ja teha koostööd teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

5. Oma Kool majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

6. Oma Kool on eraõiguslik juriidiline isik tema registreerimisest seadusega sätestatud korras. Oma Koolil on iseseisev bilanss, pitsat, sümboolika ning õigus avada pangaarveid, võtta ja anda krediiti.

7. Oma Kool võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärkide saavutamiseks.

8. Oma Kool tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Oma Kool ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel.

9. Oma Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, mittetulundusühingute seadusest ja muudest Eesti Vabariigi õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast, juhtorganite otsustest ning muudest ühingusisestest aktidest.

Oma Kooli juhatus on kahe liikmeline:

Reet Kangro – Võru Järve Kooli direktor, lapsevanem

Eve Morel – Võru Järve Kooli eripedagoog


 
Projektid 2011/2012 PDF Trüki E-kiri
MTÜ Oma Kool
 
Projektid 2012/2013 PDF Trüki E-kiri
MTÜ Oma Kool

1. Projekt "Kevadine matkapäev" - 21.mai 2013

Võru Järve Kooli õpilaste, vanemate ja õpetajate ühine matk koos piknikuga Jaaniraotu Linnuparki


Pildid, projekti kokkuvõte, artikkel Võru Linna lehes  

Matkapäeva toetab Kohaliku omaalgatuse programm 

 

 
Projektid 2013/2014 PDF Trüki E-kiri
MTÜ Oma Kool

1. Projekt "Järve Kool nähtavaks" - oktoober 2013

 
Võru Järve Kooli õpilaste ja MTÜ Toetuskeskus Meiela intellektipuudega noorte välimüük Lindora laadal, Järve Kooli õuealal ühismüük.

Telgi, laua ja toolide ostu toetab Kohaliku omaalgatuse programm

Pildid, projekti kokkuvõte


  

 
Projektid 2014/2015 PDF Trüki E-kiri
MTÜ Oma Kool

1. Projekt "Sügistarkused rabast" - kuulutus, artikkel, pildid, projekti kokkuvõte

Retkel rabas saame teadmised raba olemusest ja tähtsusest. Tutvume rabataimede tüüpiliste esindajatega ja nende bioloogiliste iseärasustega.

Vaatleme, kuidas taimed kohanevad raba omapäraste kasvutingimustega ja aastaaja vaheldudes rabas. Eesmärgiks on aktiivõppe vormis kinnistada loodusalaseid teadmisi. Tegevuse tulemusel tekib mõistmine raba olemusest ja tähtsusest ökosüsteemis.

 


2. Projekt "Jõulumeeleolu Oma Koolis" - kuulutus, projekti kokkuvõte, pildid

 

 „Jõulumeeleolu  Oma  Koolis“                 

18.DETSEMBRIL 2014

kell 11.00 -15.00   Haanja Milla Köögis

Jõulumeeleolu loob ansambel Vildist Kübar,

külla tuleb Jõuluvana

Jõulupidu toetab Kohaliku omaalgatuse programm

 

 


3. Projekt "Nobedad näpud" - projekti kokkuvõte, foto

 

Projekti kestvus 01. oktoober 2014 - 30. september 2015


Käesoleva projektiga soetati lauateljed koos lisatarvikutega ja pandi üles Võru Järve Kooli käsitööklassi.


Projekt võimaldab kõigile kooli õpilastele käelise ja huvitava tegevuse leidmist omandades erinevatel kangastelgedel oskusi tulevaseks tööeluks. Samuti tugevdada koostööd MTÜ Toetuskeskus Meielaga kuhu täiskasvanueas intellektipuudega noored siirduvad tööle ning elama kogukonda.

  

 

 


4. Projekt "Liikumine - tervem laps" (fotod)

 

Projekti kestvus 01. aprill 2015 - 01. oktoober 2015


Käesoleva projektiga soetadi uued spordi- ja teraapiavahendid  kehalise aktiivsuse tõstmiseks ja vabaaja sisustamiseks. Vahendite abil saab üritusi  ja spordipäevi mitmekesistada, motiveerida lapsi  kehaliselt  aktiivne olema ja arendada erinevaid motoorseid oskusi. Soetatavate vahenditega saab läbi viia  teatevõistlusi, mänge, moodustada  eri raskusastmetega motoorika ringsüsteeme. Peenmotoorika vahendid on sobivad  hüperaktiivsetele või autismiga lastele.