yourbar.com
Kooli tutvustus
ENGLISH
Dokumendid
Koolielu
Projektitöö
MTÜ Oma Kool
Teenused
Kontakt
Hoolekogu
Partnerid
E-MAIL
- - - - - - -
Teenused PDF Trüki E-kiri

Võru Järve Kool laiendab teenuste pakkumist alates 1. oktoobrist 2014

 

Teenuste laiendamisega on muudetud Võru Järve Kooli põhikirja alljärgnevalt

 

„§ 10 Õppekavaväline tegevus

1. Kool võib lisaks kooli õppekava kohaselt läbiviidavale õppele korraldada kooli ruumides õppekavavälist tegevust ja osutada teenuseid.

2. Õppekavaväliseks tegevuseks on kooli korraldatud huvitegevus, üritused, võistlused, tegevus pikapäevarühmas, väljasõidud.

3. Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid kooli poolt kehtestatud korras.

4. Õppekavavälist tegevust kajastatakse kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.

5. Tingimusel et see ei lähe vastuollu kooli põhitegevusega ja õigusaktides sätestatud nõuetega, võib kool osutada järgmisi teenuseid:

1) „Sotsiaalhoolekande seaduses” sätestatud rehabilitatsiooniteenuste osutamine;

2) koolitus- ja nõustamisteenuse korraldamine erivajadustega õpilaste arendamisega tegelevatele isikutele;

3) PEP-R testimine kooli ruumides või väljaspool kooli;

4) õppematerjalide koostamine ja levitamine;

5) ürituste, laagrite korraldamine;

6) majutus- ja toitlustusteenuse osutamine, korraldamine;

7) „Sotsiaalhoolekande seaduses” sätestatud lapsehoiuteenuse osutamine;

8) hoiukodu teenuse osutamine;

9) tervistavate tegevuste osutamine õpilaste järelevalves koolivaheaegadel;

10) eelkooliealiste intellekti- ja liitpuudega lastele rehabilitatsiooniteenuse osutamine;

11) kooli kasutuses oleva vara või ruumide rentimine.

6. Teenuste osutamise eest võtab kool tasu teenuste hinnakirja alusel. Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab valitsus.“

 

Lapsehoiuteenus 

 

Rehabilitatsiooniteenus

 
< Eelmine