yourbar.com
Kooli tutvustus
ENGLISH
Dokumendid
Koolielu
Projektitöö
MTÜ Oma Kool
Teenused
Kontakt
Hoolekogu
Partnerid
E-MAIL
- - - - - - -
Võru Järve Kooli õpilaste vastuvõtu kord PDF Trüki E-kiri

EESTI VABARIIK

VÕRU LINNAVALITSUS

M Ä Ä R U S

 

28.01.2009 nr 6

Võru Järve Kooli õpilaste vastuvõtu kord

Määrus kinnitatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“, haridus- ja teadusministri 06. detsembri 2005 määrusega nr 52 kehtestatud “Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise korra” § 1 lg 3 ja § 3 lg 1 ning Võru Linnavolikogu 10. detsembri 2008 määruse nr 92  Volituste delegeerimine“ alusel

§ 1. Reguleerimisala

Korraga määratakse õpilaste vastuvõtmistaotluse esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad nõuded, vastuvõtu korraldus, muud vastuvõtmisel tähtsust omavad asjaolud ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord Võru Järve Koolis (edaspidi VJK).

§ 2. Vastuvõtu korraldus

(1) VJK-i vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja (edaspidi lapsevanem) kirjaliku vastuvõtmistaotluse koos järgmiste lisadega:

1) sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus);

2) kui taotluse esitab lapsevanem, siis lapsevanema isikut tõendav dokument;

3) sisseastuja tervisekaart;

4) kaks värvifotot 3x4 cm;

5) nõustamiskomisjoni otsus;

6) õpilase vaatluskaart.

(2) Õpilase ületulekul teisest koolist esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud dokumentidele:

1) eelmise kooli poolt ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;

2) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;

3) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel;

4) pedagoogilise iseloomustuse;

5) direktori allkirjaga kinnitatud väljavõte õpilase individuaalsest õppekavast (õpilase hetkeseisund ja teda toetavad tugisüsteemid).

(3) Vastuvõtmistaotluse vormid kinnitab direktor oma käskkirjaga.

(4) Õpilaste vastuvõtmise otsustab direktor käskkirjaga.

(5) Vastuvõtmisest keeldumisest teavitatakse kirja teel sisseastuja Eesti rahvastikuregistri järgsel elukoha aadressil.

§ 3. Vastuvõtmisel esitatavad nõuded

(1) VJK-i võetakse vastu erivajadustega õpilased nõustamiskomisjoni otsusega, kus meditsiiniliste, psühholoogiliste ja pedagoogiliste uuringute põhjal soovitatakse toimetuleku- või hooldusõppekava.

(2) VJK annab esmajärjekorras toimetulekuharidust vastavalt kehtestatud teeninduspiirkonnale. Vabade kohtade olemasolul on koolil õigus võtta kooli õppima erivajadustega lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda.

§ 4. Vastuvõtt esimesse klassi

(1) Lapsevanem esitab lapse õppima asumisele eelneva aasta 1. novembriks VJK kantseleisse kirjaliku taotluse.

(2) VJK korraldab lastevanematele (võimalusel ka õpilasele) kooli tutvustamise.

(3) Direktor koostab vastuvõetavate õpilaste nimekirja.

(4) Paragrahv 2 lõike 1 punktides 3-5 loetletud taotluse lisad esitatakse VJK kantseleisse 31. augustiks.

§ 5. Vastuvõtt vabadele kohtadele

(1) Koolivahetusega seotud avalduste rahuldamist otsustab kooli direktor.

(2) Kooli vastuvõtul arvestatakse:

1) lapsevanema soovi;

2) vabade kohtade olemasolu;

3) lapse elukoha sotsiaaltöötaja soovitust;

4) eelmise kooli personali soovitust panna erivajadustega laps VJK-i.

§ 6. Rakendussätted

(1) Võru Linnavalitsuse 14. juuni 2006 määrusega nr 24 kehtestatud „Võru Järve Kooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord“ (KO, 2006, 143, 1645 ) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 30. jaanuaril 2009. aastal.

 

Kersti Kõosaar

Linnapea

 

Ülle Müürsepp

Linnasekretär

 
< Eelmine   Järgmine >