yourbar.com
Kooli tutvustus
ENGLISH
Dokumendid
Koolielu
Projektitöö
MTÜ Oma Kool
Teenused
Kontakt
Hoolekogu
Partnerid
E-MAIL
- - - - - - -
Võru Järve Kool 15 PDF Trüki E-kiri

Võru Järve Koolis algas 15.õppeaasta. See on metoodilise töö arendamise aasta. Kevadel pidulikul sünnipäevaüritusel esitletakse eripedagoogide poolt välja töötatud metoodilist õppematerjali.

Eesti taasiseseisvumisest alates toodi haridusseadusesse sisse uus koolivorm – toimetulekukool.

Võru linnas alustati mõõduka vaimupuudega laste õpetamist 1992.a. kui avati arendusklass Võru Kr. Gümnaasiumi juurde. Vajadus toimetulekuõppe järele ajendas Võru Linnavalitsust avama Võru linnas 1996.a. toimetulekukooli – Võru Järve Kooli. Oluline oli lastevanemate initsiatiiv kooli loomisel.

Võru Järve Kool on mõõduka, raske ja sügava vaimse ning liitpuudega laste toimetulekukool, mis töötab Haridus- ja teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusloa alusel.

Võru Järve Kool (edaspidi VJK) on põhikool, kus õppetöö toimub Toimetuleku Riikliku Õppekava ja hooldusõppekava järgi. Iga õpilase füüsilist ja vaimset arenguvõimet arvestades koostatakse õpilasele individuaalne õppekava, mis valmib koostöös lapsevanemaga. Lapsevanema põhjendatud taotluse alusel võib õppenõukogu otsusega pikendada õpilase õppeaega kuni kolme õppeaasta võrra Kooli lõpetamisel antakse õpilastele põhikooli lõputunnistus läbitud õppekava alusel.

VJK on munitsipaalkool, mis on Võru Linnavalitsuse hallatav asutus. Kooli teeninduspiirkonnaks on Võru linn, vabade kohtade olemasolul Võru maakond ja naabermaakonnad.

VJK-s õpib 2010/2011. õppeaastal 37 mõõduka-, raske ja sügava vaimu ning liitpuudega õpilast, neist 10 Võru linnast, 26 Võru maakonnast, 1 Valga maakonnast. See näitab VJK tähtsust Kagu-Eesti piirkonnas.

Õpilased maakonnast käivad iga päev kooli liinibussiga või valla transpordiga. Õpilaste jaoks, kellel igapäevase transpordi võimalus puudub, on koolis loodud tingimused ööbimiseks. Projekti raames on kool saanud sihtsuunitlusega väikebussi, mis võimaldab õpilasi transportida põhiliselt linna piires, vajadusel maakonnas või kaugemal.

Õpilased on jagatud 6 klassi, igas klassis töötavad eripedagoogid, eriharidusega spetsialistid ja õpetaja abid. Lisaks klassitundidele toimuvad õpilastega individuaaltunnid ja rühmatunnid.

Kool on loonud kaasaegse õpi- ja töökeskkonna. Eesmärgiks on tingimuste ja võimaluste loomine õpilaste igakülgseks arenemiseks. Esteetilise kasvatuse eesmärgil kasutatakse kooli ja klassiruumide kaunistamisel õpilastöid ning pööratakse suurt tähelepanu korrale ning puhtusele. Õpilaste õppetööväline aeg on sisustatud õppekava toetavate õppetööväliste arendavate tegevustega. 

VJK-s on välja kujunenud traditsioonilised üritused: kontserdid, peod koos vanematega, matkad, ekskursioonid, näitused, õppekasvatustööalased projekti kohtumised.

VJK osaleb rehabilitatsioonimeeskonna töös. Teenust pakutakse õppetööst vabal ajal koostöös MTÜ Toetuskeskus Meielaga (vt www.meiela.ee ) . Rehabilitatsiooniteenusena korraldatakse teenusel olevatele õpilastele ja noortele suviseid loovuse ning sotsiaalsete oskuste arendamise laagreid.

Õppekasvatustöö arendamise ja erivajadustega inimestele toetava tugivõrgustiku loomise eesmärgil osaleb kool mitmetes projektides Eestis ja väljaspool Eestit (vt projektid ).

 
< Eelmine   Järgmine >