Võru Järve Kooli Põhimäärus

Võru Järve Kooli põhimäärus

https://www.riigiteataja.ee/akt/413092014002?leiaKehtiv