Korrad

Üldhariduskooli hoolekogu liikmete valimise kord
Võru Järve Kooli õpilase vastuvõtu tingimused ja kord - Taotlusvorm (pdf) 
Kodukord 
Sisehindamise kord
Võru linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste ühtne asjaajamiskord

Asjaajamise korraldus Võru Järve Koolis - 2016-2017